Kérem várjon...

Velencei-tavi utazási szerződés

UTAZÁSI FELTÉTELEK BELFÖLDI UTAZÁS ESETÉN

Az utazási szerződés

 1. A Sol Tours Kft (továbbiakban Sol Tours) által szervezett belföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254. paragrafusa az utazási szerződéséről szóló 281/2008. (XII28) sz. kormányrendeletben és a Sol Tours utazási feltételeiben előírtak az irányadók.
 2. Az utazás megrendelésével, a jelen nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a Sol Tours között az utazási szerződés.
 3. Az utazás időtartalmát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Sol Tours által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
 4. Az utazásszervező felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utas / megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes , de nem hatályos és mindaddig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli kötelezettség.
 5. Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
 6. A szerződés hatálybalépése: az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített érkezési napig beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára vagy valamely pénztárába. Amennyiben az utas / megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget / részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett / átutalt összeg megérkezett – e az utazásszervezőhöz.

A díjfizetés feltételei

 1. Az utas jelentkezéskor előleget fizet, melynek mértéke a szállásdíj 20 %-a. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésben szereplő határidőig fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Sol Tours külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és  a Sol Tours a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költségeket felszámítani.
 2. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Sol Tours tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén a Sol Tours legkésőbb visszaigazoláson írásban igazolja vissza.

A részvételi díjak érvényessége

 1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartalmára az adott minőségben a meghirdetett szolgáltatások az árát, a Sol Tours szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza.
 2. Az árváltozatás jogát a törvény szerint szabályozott 8 % mértékig fenntartjuk.

Lemondási feltételek

 1. Az utas/ megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. Az utazás megkezdése előtt 30 nappal a befizetett előleg kerül felszámításra.
 2. Az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából adódó problémák kezelésére a Szálláshellyel kapcsolatos információk mellékletben találhatóak az irányadóak.

Visszatérítés

 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogást a Sol Tours-al közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. A Sol Tours ezt köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni.
 2. A Sol Tours nem köteles díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 3. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve ha a Sol Tours annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott elismervény bizonyítja.
 4. A Sol Tours fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására.
 5. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.) az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Sol Tours felelőséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Sol Tours kártérítési felelőséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

Ugyanakkor a Sol Tours lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei adódnak.

Egyéb

 1. A Sol Tours a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi fióktelepénél (1143 Budapest, Stefánia út 51)helyezte el.

Ezen vagyoni biztosíték csak az előleg illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a Sol Tours esetleges fizetésképtelensége esetén. 

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhely szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezetett Békéltető Testülethez fordulhat, ha a panaszügyének rendezését a Sol Toursnál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 2. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogútodja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő u. 44-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)